Om mig

Jag är en körsjungande tvåbarnsfar som brinner för internationell solidaritet, klimaträttvisa och barns psykiska hälsa.

Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och det har blivit uppenbart att det bara finns ett parti i riksdagen som prioriterar klimat- och miljöfrågor. Jag kommer lägga min energi på att minska både våra inhemska utsläpp och de utsläpp vi orsakar i andra länder.

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill att Sverige ska bli ett föredöme i världen – för klimatet, naturen och demokratin. Utöver det vill jag arbeta med global utveckling, ökad jämställdhet och för att stärka barns psykiska hälsa.


I riksdagen vill jag arbeta för:

• Att fler ska vilja och kunna åka tåg. Jag vill ha fler, snabbare och billigare tåg. Höghastighetstågen ska lånefinansieras och inte vara en ursäkt för att låta bli andra investeringar i järnväg.

• En kraftig utbyggnad av svensk, ren el. Havsbaserad vindkraft, solceller och solfångare och ett robust elnät stoppar både utsläpp och stärker vårt oberoende av oljestater, samtidigt som vi hjälper till att minska utsläppen i våra grannländer

• Snabbt sänka utsläppen från vår konsumtion. I dag orsakar vår konsumtion och livsstil ut släpp i andra länder i högre omfattning än våra nationella utsläpp. Vi måste göra klimatsmart konsumtion enklare och fördyra den konsumtion som ger upphov till allra störst utsläpp.

• Att de med mest pengar, som också orsakar större utsläpp, ska bidra mer till omställningen och välfärden genom en progressiv beskattning av kapital. De med minst resurser ska få mer samhällsservice, lägre skatt och mer stöd i omställningen.

• Att stoppa vinstuttag i skolan och arbeta för mer studiero för elever och för att lärare ska få vara just lärare. Skolan och elevhälsan måste få mer resurser för att anställa specialpedagoger, kuratorer och skolpsykologer. Betyg ska ges tidigast i årskurs åtta och antalet nationella prov måste minska för att frigöra resurser för lärare och för att minska stressen hos våra barn.

• Stärka svensk, ekologisk matproduktion – både för att öka svensk livsmedelssäkerhet och för att gynna och bevara den biologiska mångfalden.

• Bevara den svenska skogen, stärka den biologiska mångfalden i vår natur och stoppa industriell trålning i Östersjön och övriga hav.

• Öka det svenska biståndet. I en värld med fler konflikter, ökad global uppvärmning och fler naturkatastrofer måste vi bidra mer till ökad demokratisering, klimatanpassning och humanitära insatser.